Algemene voorwaarden

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Garantie:

Geen enkele Stervensbegeleiding/therapie kan garantie bieden. De stervensbegeleider/therapeut zal haar uiterste best doen om de client te helpen .

Voorwaarden Stervensbegeleiding/therapeut:

De basis van de therapie of stervensbegeleiding is de gelijkwaardigheid tussen de stervensbegeleider/therapeut en de client. Stervensbegeleiding/therapie is geen vervanging van de reguliere medische zorg.

De Stervensbegeleider/therapeut zal nooit adviseren met medicijnen te stoppen of door iets anders te vervangen.

De stervensbegeleider/therapeut kan er zijn om het proces van de genezing te ondersteunen, remedies d.m.v. aromatherapie, handmassage of door gesprekken te voeren.

Echter is het de client vrije wil om hier gebruik van te maken.

De stervensbegeleider/therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de therapeutische behandeling.

Aan het begin van een behandelepisode wordt samen met de client een behandelovereenkomst opgemaakt.

De behandelovereenkomst bestaat uit een door stervensbegeleider/therapeut en client ondertekend formulier, deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid van de stervensbegeleiding/therapie:

De stervensbegeleider/therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De stervensbegeleider/therapeut heeft zich te houden aan haar geheimhoudingsplicht.

Informatieverantwoordelijkheid door de client:

Het is de verantwoordelijkheid van de client om de stervensbegeleider/ therapeut telkens juist te informeren over haar/zijn huidige toestand. Dit voor eventuele nadelige gevolgen ten aanzien van de behandeling. Ook het achterhouden van gegevens of juist onjuiste informatie zijn de verantwoordelijkheid en rekening van de client. De therapeutische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal behandelingen(traject) Aanleiding en doel wordt opgeslagen in het intakeformulier ofwel behandelplan. De behandeling heeft betrekking op de hulpvraag van de client die we samen zijn overeengekomen. Na iedere behandeling wordt er afgesproken in overleg en afgestemd hoe de therapie een vervolg zal krijgen of niet. De duur van de behandeling is afhankelijk van de door behandeling noodzakelijke therapie. Duur en kosten worden vooraf besproken door stervensbegeleider/therapeut.

Betaling van de behandelingen is na behandeling contant(pin) per factuur, met een betaaltermijn van 14 dagen. Bij wanbetaling is de stervensbegeleider/therapeut aanmaning, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

Verhindering zal de client /naasten of familie zo spoedig mogelijk laten en hierover afstemmen. (telefoon,appje,smsje of een email)

Klachten

Klachten over de behandeling zijn altijd eerst te bespreken met de stervensbegeleider/therapeut

Komt de client hier niet aan uit kunnen zij de klacht leggen bij de branche vereniging solopartners al volgens stervensbegeleider/therapeut hierbij is aangesloten.

Schade:

Stervensbegeleider/therapeut is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering .

Vergoeding van de stervensbegeleiding /therapie

Vergoeding voor stervensbegeleiding kan uit het PGB(persoonsgebonden budget) worden betaald mits een WLZ(Wetlangdurige zorg)indicatie palliatief is. Deze kunt u via uw huisarts aanvragen.

Vergoeding van de complementaire zorg zoals massages of aromatherapie als aparte behandeling worden vergoed tijdens de stervensbegeleiding maar niet zonder stervensbegeleiding dan is dit geheel voor eigen kosten.